Salgsbetingelser / og leveringsbetingelser

Data Discount Erhverv A/S

1. Generelt. 
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer mellem Data Discount Erhverv A/S og momsregistrerede virksomheder, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Private henvises til Data Discount A/S’ hjemmeside på adressen www.datadiscount.dk. Data Discount Erhverv A/S forbeholder sig ret til indtil leveringsdagen at regulere priserne forholdsmæssigt, såfremt der sker stigning i fragt eller forsikringspræmier, told, vareafgifter, valutakurser eller andre forhold, som Data Discount Erhverv A/S ikke råder over jf. afsnittet om force majeure.

2. Priser. 
Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms, med mindre andet er angivet.

3. Betaling. 
Data Discount Erhverv A/S’ betalingsbetingelser er som angivet på faktura. Er betaling ikke Data Discount Erhverv A/S i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder Data Discount Erhverv A/S sig ret til at beregne rente som angivet på faktura, fra forfaldstidspunktet og indtil betaling finder sted. Ved overskridelse af betalingsfristen debiteres 2% morarentetillæg pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Data Discount Erhverv A/S, som ikke er skriftligt anerkendt af Data Discount Erhverv A/S og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til Data Discount Erhverv A/S, som om levering var sket til aftalt tid. Data Discount Erhverv A/S kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

4. Ejendomsforbehold. 
Data Discount Erhverv A/S forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt renter og evt. inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering. 
Data Discount Erhverv A/S kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Hvor andet ikke er aftalt, anses leverancen solgt ab lager. Risikoen overgår til køber ved varens levering. Sker forsendelse med fremmed fragtfører, sker levering dog ved overgivelse til sådan fragtfører, eller ved overgivelse til speditør, uanset om denne blot formidler transporten eller selv forestår denne. Levering sker for købers regning. Leveringsomkostningerne er fragt eller porto, dog minimum DKK. 65,-samt evt. efterkravsgebyr. Såfremt køber ikke rettidigt har opfyldt de indgående aftaler eller på anden måde har forsinket leveringens udførelse, f.eks. ved tilføjelse til eller ændring i ordren, er Data Discount Erhverv A/S berettiget til at forlænge leveringstiden, medmindre Data Discount Erhverv A/S foretrækker at hæve den indgåede aftale.

6. Produktinformation. 
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl kan ikke gøres gældende over for Data Discount Erhverv A/S.

7. Produktændringer. 
Data Discount Erhverv A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf, såfremt dette sker uden ulempe for køber.

8. Ansvarsbegrænsning.
Et erstatningskrav overfor Data Discount Erhverv A/S kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. Data Discount Erhverv A/S har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab. Med mindre andet specielt er aftalt, har Data Discount Erhverv A/S intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køberen. Data Discount Erhverv A/S er kun ansvarlig for personskade, når det dokumenteres af skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Data Discount Erhverv A/S eller af nogen, Data Discount Erhverv A/S er ansvarlig for.

9. Produktansvar. 
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger: Data Discount Erhverv A/S er kun ansvarlig for skade forårsaget af en Data Discount Erhverv A/S leveret vare i det omfang, det kan bevises, at skaden skyldes selskabets fejl eller forsømmelse. I den udstrækning, Data Discount Erhverv A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Data Discount Erhverv A/S skadesløs i samme omfang, som Data Discount Erhverv A/S ansvar er begrænset efter punktet herover.

10. Reklamation.
Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svare til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, påhviler det køber straks og uden ugrundet ophold, at give Data Discount Erhverv skriftlig meddelelse herom. Dette skal dog ske senest 3 dage efter varermodtagelsen og af meddelelsen skal der fremgå hvori manglen består. Data Discount Erhverv forbeholder sig endvidere ret til at om- og/eller efterlevere, hvis leverancen ikke svarer til det aftalte. Finder køber, at der er transportskader på varerne eller uoverensstemmelser mellem fragtbrevets angivne kvantum og det fysisk modtagne kvantum, påhviler det køber på modtagelsestidspunktet at reklamere skriftligt overfor transportøren med erstatningskrav. Produkterne leveres med de garantier, som producent eller leverandør tilbyder Data Discount Erhverv. Køber kan derfor ikke påråbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor Data Discount Erhverv. Hvis kunden vil påberåde sig en mangel, skal køber straks give Data Discount Erhverv skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Så fremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Foretages der uautoriseret ændringer eller indgreb i det leverede uden Data Discount Erhvervs skriftlige samtykke, fritages Data Discount Erhverv for enhver forpligtelse. Data Discount Erhverv er ansvarlig for mangler, der skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling og som viser sig inden to år fra den dag leveringen fandt sted. Såfremt Data Discount Erhverv anmoden derom, skal køber umiddelbart efter reklamation, for egen regning og risiko retunere den angiveligt mangelfulde vare til Data Discount Erhverv i original emballage. Data Discount Erhverv forbeholder sig ret til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. Data Discount Erhverv forbeholder dig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis Data Discount Erhverv ikke finder fejl ved varen efte r test, må det påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde.

11. Returnering. 
Eventuel returnering af varer kan kun ske efter forud truffet aftale med Data Discount Erhverv A/S. Ikke lagerførte varer vil kun kunne returneres , hvis der viser sig mangler ved de leverede varer. Andre varer kan returneres mod afslag i prisen, dog minimum 15%. Det samme gælder efterkravsforsendelser, som ikke indløses. Al returnering sker for købers risiko. Returneres varen uden forud truffet aftale med Data Discount Erhverv A/S, vil der ske returnering til køber for købers regning.

12. Transport af rettigheder og pligter. 
Data Discount Erhverv A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter til tredjemand.

13. Tvister. 
Enhver tvist mellem Data Discount Erhverv A/S og køber skal afgøres efter dansk ret med Aalborg Byret/Vester Landsret som værneting.

14. Force Majeure. 
Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det Data Discount Erhverv A/S for ethvert ansvar, og Data Discount Erhverv A/S forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for Data Discount Erhverv A/S´ kontrol, og som påvirker Data Discount Erhverv A/S´ muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

2015 Data Discount Erhverv A/S