Privatlivspolitik for Data Discount

GDPR – privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligten

Privatlivspolitik for Data Discount / Data Discount Erhverv A/S (Herefter ”Firmaet”)

Firmaets dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige Firmaet er data-ansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger: Kontaktperson: Peter Tved Berke Adresse: Boulevarden 16, 9000 Aalborg CVR: 18738783 Tlf.: 70101000/70266999 Mail: info@datadiscount.dk Website: www.datadiscount.dk / www.dd-erhverv.dk

Behandling af personoplysninger Vi behandler følgende personoplysninger1: 1) Kunde/emneoplysninger: – Almindelige personoplysninger: o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, CVR-nr., e-mailadresse o.lign. – Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: o Ingen

GDPR – privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligten

Her indsamler vi oplysninger fra Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder: • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn • CVR-registret, RKI, Debitor-registret • Via abonnement på nyhedsbreve, Facebook-gruppe mv.

Firmaets formål med behandling af dine personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt: • Firmaets berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen) • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig • Behandling efter lovkrav • Behandling med samtykke

Formålene: 1) Formål med behandling af medlemsoplysninger: • Firmaets kunde/emne, herunder bogholderi • Som led i firmaets aktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven • Levering af varer og ydelser du har bestilt • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:2 • Udøvelse af markedsføring, konkurrencer mv. • Opfyldelse af lovgivning, herunder bogføringsloven • Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter • Brug af situationsbilleder taget i firmaet, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i forbindelse med firmaet • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til inkassobureauerkontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse gældsinddrivelse • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i en periode efter samhandel/samarbejde

GDPR – privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligten

• Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældre • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger Vi videregiver aldrig personoplysninger til firmaer til markedsføring eller andet uden dit udtrykkelige samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som kunde i firmaet, som medlem af gruppe på sociale medier eller medarbejder i firmaet: Kunder: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier: • Af lovgivningsmæssige og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige oplysninger i op til 5 år efter evt. samhandel Medlemmer – sociale medier: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af medlemsskabet i overensstemmelse med følgende kriterier: • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter ophør. Kunder:
GDPR – privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligten

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af samhandel i overensstemmelse med følgende kriterier: • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Dine rettigheder Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data • Retten til indsigt i egne personoplysninger • Retten til berigtigelse • Retten til sletning • Retten til begrænsning af behandling • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) • Retten til indsigelse Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil version og dato nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Udarbejdet af Peter Tved Berke på vegne af Data Discount A/S (CVR 18738783